WARUNKI SPRZEDAŻY

WARUNKI SPRZEDAŻY

 

  1. Warunki sprzedaży:

1.1. Niniejsze warunki sprzedaży stanowią nieodłączną część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw oraz świadczeń Sprzedającego, zarówno w bieżących, jak i przyszłych stosunkach handlowych.

1.2. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów dotyczących sprzedaży i dostawy maszyn i urządzeń przez firmę KALTEKS.

1.3. Odstępstwo od Warunków sprzedaży jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy KALTEKS. W przypadku jednoczesnego wystąpienia dwóch pisemnych potwierdzeń zawierających rozbieżne treści lub postanowienia, moc obowiązującą ma potwierdzenie Sprzedającego.

 

  1. Oferta:

2.1. Zamieszczone w witrynie firmy www.kalteks.pl oraz aukcje na stronie www.allegro.pl

informacje handlowe są niezobowiązujące i niewiążące dla firmy KALTEKS oraz nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

2.2. Oferty Sprzedającego pozostają niewiążące aż do momentu ostatecznego potwierdzenia zlecenia; w międzyczasie zastrzega się prawo sprzedaży towaru innemu nabywcy. Sprzedającemu przysługuje prawo przyjęcia danej oferty na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie wpłaty zadatku na maszynę bądź urządzenie przez Kupującego.

2.3. Uzgodnienia i ustalenia dodatkowe wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.

2.4. Terminy dostaw obowiązują przy zastrzeżeniu prawidłowych i terminowych dostaw własnych, chyba że nieprawidłowe lub opóźnione dostawy własne wystąpiły z winy Sprzedającego bądź Sprzedający pisemnie potwierdził wiążące terminy dostaw. W przypadku niemożności dotrzymania terminów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego wyklucza się odstąpienie od umowy ze względu na opóźnienie.

 

  1. Ceny:

3.1. Ceny zawarte w ofercie są cenami netto.

3.2. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

3.3. W przypadku przeliczenia EUR na PLN stosuje się średni kurs NBP z dnia złożenia zamówienia.

3.4. Firma KALTEKS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen i produktów przed złożeniem zamówienia przez nabywcę.

3.5. Cena sprzedaży obowiązuje na warunkach: INCOTERMS 2010.

 

  1. Płatności i proces:

4.1. Po zaakceptowaniu oferty przez Kupującego zostaje wystawiona faktura proforma.

4.2. Po wpłaceniu zadatku (15% wartości brutto) na maszynę do 3 dni roboczych następuje rozpoczęcie remontu kapitalnego maszyny oraz rozpoczęcie zamówienia.

4.3. Kupujący zostaje poinformowany o zakończeniu serwisu. Według umówionego terminu.

4.4. Następnie zostaje wystawiona faktura VAT.

4.5. Po wpłaceniu 100% ceny maszyna gotowa jest do odbioru lub wysyłki.

Uwaga!!! Maszyny wydajemy tylko po wcześniejszym uregulowaniu pełnej kwoty z faktury.

4.6. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia zamawiający traci kwotę zadatku oraz pokrywa wszystkie koszty poniesione dotychczas w związku z realizacją tego zamówienia.

 

  1. Dostawa urządzeń:

5.1. Dostawa urządzeń odbywa się w oparciu o Międzynarodowe Reguły Handlu: INCOTERMS 2010 na warunkach: FCA

Warunki: FCA

„Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.”

 

  1. Gwarancja

6.1. Gwarancja na maszyny używane po kapitalnym remoncie obejmuje 3 miesięcy od daty sprzedaży maszyny tzn. data na Fakturze VAT.

6.2. Na obszarze Polski gwarancja na maszyny używane obejmuje podzespoły mechaniczne oraz serwis.

6.3. Poza obszarem Polski gwarancja na maszyny używane obejmuje podzespoły mechaniczne. Po wcześniejszej weryfikacji przesłanej przez Kupującego części Sprzedający odsyła zamienioną/nową część w ciągu 14 dni.

6.4. Gwarancji podlegają części mechaniczne lub elementy maszyn, które uległy awarii bez winy użytkownika.

6.5. Lista części wymienionych w maszynie lub urządzeniu po serwisie będzie zawarta w protokole serwisowym.

6.6. Gwarancja na maszyny i urządzenia używane po serwisie obejmuje elementy mechaniczne (łożyska, tuleje, napędy, przekładnie, podzespoły pneumatyczne i hydrauliczne) i elektryczne (styczniki, przekaźniki, wyłączniki krańcowe, przewody). Nie obejmuje natomiast elementów elektronicznych typu: sterowniki itp.

6.7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w DTR.

6.8. Usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem maszyny nie będą uwzględniane, ewentualna naprawa i serwis w takim przypadku będą odbywały się na koszt nabywcy.

6.9. Usterki spowodowane użytkowaniem maszyny niezgodnym z jej przeznaczeniem nie będą uwzględniane, ewentualna naprawa i serwis w takim przypadku będą odbywały się na koszt nabywcy. Np.:

Nadziewarka do kiełbas – służy do nadziewania kiełbas, parówek itp. farszem, który posiada właściwości smarujące.

Wilk do mielenia mięsa – służy do mielenia mięsa nie kości.

Kuter do cięcia mięsa – służy do cięcia rozdrobnionego mięsa.

Pakowaczka próżniowa – służy do próżniowego pakowania wyrobów.

6.10. Serwis maszyny w wyżej wymienionych przypadkach jest odpłatny.

6.11. W przypadku poważniejszej usterki termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu z uwagi na fakt że maszyny pochodzą z importu oraz z powodu panującej pandemii COVIC-19.

6.12. Koszty ewentualnego transportu maszyn przed i po gwarancji pokrywa Kupujący.

6.13. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

6.14. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. 

6.15. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.

6.16. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

 

  1. Reklamacja

7.1. Wady urządzeń oraz maszyn po remoncie należy w każdym przypadku reklamować niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wydania towaru Kupującemu.

7.2. Kupujący może reklamować tylko części lub zakres serwisu wymieniony w „Ustaleniach z klientem”

7.3. Jeśli Kupujący zgłosi reklamację po upływie 7 dni od momentu daty wydania towaru, serwis maszyn bądź urządzeń jest płatny.

7.4. Wyklucza się możliwość skorzystania z prawa zwrotu przez Kupującego po upływie 14 dni daty sprzedaży maszyny na fakturze VAT. Urządzenia oraz maszyny są używane i nie podlegają zwrotowi.

7.5. Firma Kalteks odpowiada tylko i wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionej szkody, nie odpowiada za utracone korzyści. Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

  1. Pozostałe postanowienia.

8.1. Niezgodność jednego bądź większej liczby niniejszych postanowień z ustawą lub ich prawna nieskuteczność wynikająca z innego powodu nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się do przyjęcia zastępczego uregulowania, w możliwie najbliższy sposób oddającego cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia.

8.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Łodzi. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin.

Dane kontaktowe

KALTEKS

JORDANÓW 4A, 95-060 BRZEZINY


tel: +48-604-500-592

tel: +48-531-900-299

email: biuro@kalteks.pl